کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهبندان
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۸۱۷۴۴۵۲ تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره ي ابتدايي ( ۲ ) زهرا گواهي ۱۲۰
۲۲۳۹۱۲۷۴۹۱ روش‌ تدريس‌ رياضي‌ دوره‌ ابتدايي‌ مهديه رضايي ۱۲۰
۴۶۴۳۱۳۷۲۸۹ طراحي خطوط انتقال انرِژي و پروژه مهدي بني اسدي ۱۸۰
۱۱۸۲۱۳۰۴۰۷ زبان‌تخصصي‌ محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۲۲۳۹۱۸۰۶۵۴ روش تدريس تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي علي زارع مقدم ۱۲۰
۱۰۵۸۱۲۸۸۲۲ روش هاي آماردرعلوم تربيتي آسیه عبدالهی ۱۲۰
۱۰۵۸۱۴۴۲۵۳ مباني‌ برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ فرشته رشيد نژاد ۱۲۰
۱۱۸۱۱۳۰۴۰۸ زبان تخصصي (۱) محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۸۱۷۴۴۷۰ زبان تخصصي ( متون تخصصي در آموزش و پرورش ابتدايي ) محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
۲۲۳۹۱۲۴۹۷۲ خوشنويسي‌ ( ۱ ) زهرا گواهي ۱۲۰
۱۱۸۱۱۴۹۱۰۵ مديريت فضاها و اماکن ورزشي محمد شاهين فر ۱۲۰
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۸۱۷۴۴۵۲ تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره ي ابتدايي ( ۲ ) زهرا گواهي ۱۲۰
۲۲۳۹۱۲۷۴۹۱ روش‌ تدريس‌ رياضي‌ دوره‌ ابتدايي‌ مهديه رضايي ۱۲۰
۴۶۴۳۱۳۷۲۸۹ طراحي خطوط انتقال انرِژي و پروژه مهدي بني اسدي ۱۸۰
۱۱۸۲۱۳۰۴۰۷ زبان‌تخصصي‌ محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۲۲۳۹۱۸۰۶۵۴ روش تدريس تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي علي زارع مقدم ۱۲۰
۱۰۵۸۱۲۸۸۲۲ روش هاي آماردرعلوم تربيتي آسیه عبدالهی ۱۲۰
۱۰۵۸۱۴۴۲۵۳ مباني‌ برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ فرشته رشيد نژاد ۱۲۰
۱۱۸۱۱۳۰۴۰۸ زبان تخصصي (۱) محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۸۱۷۴۴۷۰ زبان تخصصي ( متون تخصصي در آموزش و پرورش ابتدايي ) محمدرضا بني اسدي ۱۲۰
۲۲۳۹۱۲۴۹۷۲ خوشنويسي‌ ( ۱ ) زهرا گواهي ۱۲۰
۱۱۸۱۱۴۹۱۰۵ مديريت فضاها و اماکن ورزشي محمد شاهين فر ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ بارگذاری شده است.