کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۵۵۶۸۸۳۵ بايگاني سیما کاظمی ۶۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۵۵۶۸۷۹۶ نظام هاي حقوق و دستمزد سیما کاظمی ۶۰
ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۵۵۶۸۸۶۱ آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي سیما کاظمی ۶۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۰۱۲۵۰۴۹ داروشناسي زنگويي رضا ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۰۱۱۰۰۷۶ ايمني شناسي و مصون‌سازي زنگويي رضا ۶۰
جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۰۱۱۲۵۶۳ بهداشت خانواده و مدارس مجید عصری ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۰۱۸۳۲۹۶ اپتومتري و بيماريهاي چشم مجید عصری ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۰۱۰۱۰۲۲ اديومتري و بيماري‌هاي گوش مجید عصری ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ بارگذاری شده است.