کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۷۹۵ حسابرسی عملیاتی، عملکرد(برای دیوان محاسبات) مریم سیف زاده ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۱۹۸ متون زبان تخصص درمشاوره مجید ابراهیم پور ۱۲۰
۹۰۰۰۶ درجه بندی پوشاک۱ امیر نظری ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۱۹۴ هدايت و مشورت در اسلام اسدالله زنگویی ۱۲۰
۶۱۷۰ مباني روانشناختي تربيت اخلاقي مجید پاکدامن ۱۲۰
۶۱۹۱ روانشناسي کودکان استثنايي مجید ابراهیم پور ۱۲۰
۷۷۰۱ كاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره حسین صاحبدل ۱۲۰
۹۰۰۰۵ طراحی اندام کودک امیر نظری ۱۲۰
۶۳۹۶ اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران کوثر محترمی ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۲۰۵ تئوری حسابداری۲ محمدرضا رازدار ۱۸۰
ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۱۹۷ آماراستنباطي پيشرفته مجید پاکدامن ۱۲۰
۶۱۹۲ مباحث جديد در آسيب‌شناسي رواني مجید ابراهیم پور ۱۲۰
۶۳۴۲ روش ها و فنون تدريس تعليمات ديني دوره ابتدايي اسدالله زنگویی ۱۲۰
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۱۹۶ مشاوره ازدواج حسین صاحبدل ۲۴۰
۶۳۳۶ آمار استنباطي پيشرفته مجید پاکدامن ۱۲۰
۱۱۵۷ نگارش متون علمي دانشگاهي وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۱۲۲۷
۷۷۲۸
۷۷۹۸
ارزشيابي پيشرفته تحصيلي
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی
علی اکبر حقگو ۱۲۰
۶۲۶۸ پرستاري بزرگسالان-سالمندان ۱ سکینه قربانی ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۹ روش تدريس مهارتهاي زبان انگليسي وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۹۰۰۰۴ هنرهای سنتی امیر نظری ۱۸۰
۶۲۶۰ مراقبت هاي پرستاري در منزل سکینه قربانی ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۸ سمينار مسايل اموزش زبان وحیده سادات واحدی ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۲۰۴
۶۲۱۰
حسابداري بخش عمومي
حسابداري دولتي پيشرفته
احمد نظامی ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۵۸ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای سکینه قربانی ۱۲۰
۶۲۵۰ بيوشيمي - جبراني متينه اسديان ۱۲۰
ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۲۶۱۶۰۰
۶۳۲۳
اقتصاد ايران
اقتصاد ايران
عبدالله توسلي ۱۸۰
ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۲۵۰ بيوشيمي - جبراني متينه اسديان ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۱۹۵ نظريه‌هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني حسین صاحبدل ۱۸۰
۱۱۵۶ فناوري درآموزش زبان مصطفی کمیلی ۱۲۰
۶۳۰۱ فلسفه علم و روش شناسي اسدالله زنگویی ۱۲۰
۶۳۱۱ روشهاي آماري در طرح هاي آزمايشي مجید پاکدامن ۱۲۰
۱۱۵۵ تهيه و تدوين مطالب درسي وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۷۷۹۶ حسابداری مدیریت احمد نظامی ۱۲۰
۶۱۸۹ پسيکوفيريولوژي و نوروپسيکولوژي اسماعیل هامون پیما ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۲۷ تعليم و تربيت اسلامي ۲ اسدالله زنگویی ۱۲۰
۶۳۰۸ کاربرد رايانه در تعليم و تربيت رضا مرادی ۱۲۰
۹۰۰۰۷ طراحی لباس امیر نظری ۱۲۰
۶۳۹۵ کاربرد رايانه در تجزيه و تحليل آماري مجید پاکدامن ۱۲۰
۷۷۹۷ تئوریهای حسابداری۱ احمد نظامی ۱۲۰
جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۸۹ نظريه‌ها و روشهاي مشاوره گروهي حسین صاحبدل ۲۴۰
۷۷۹۰ اقتصاد سنجي عبدالله توسلي ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۲۴ اقتصاد اطلاعات عبدالله توسلي ۱۲۰
۶۲۵۰ بيوشيمي متينه اسديان ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۳۲ قوانين ومسايل حقوق تجارت وبازاريابي الکترونيکي عبدالله توسلي ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۳۱ مديريت خرده فروشي وفروشگاه در تجارت الکترونيکي عبدالله توسلي ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۳۳ اخلاق و احکام کسب و کار عبدالله توسلي ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۲۶ اقتصاد مالي عبدالله توسلي ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۷۲۴ انگلیسی با اهداف وِیژه قطب الدین جان نثار مقدم ۱۲۰
۶۳۰۴ اندازه گيري هاي رواني و تربيتي - جبراني معصومه کلانتری ۱۲۰
جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۲۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۰۴ اندازه گيري هاي رواني و تربيتي - جبراني معصومه کلانتری ۱۲۰
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ساعت ۲۰:۰۰ شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۳۴ متوون تخصصي در آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني - جبراني معصومه کلانتری ۱۲۰
شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰
ساعت ۲۰:۰۰ شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۳۴ متوون تخصصي در آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني - جبراني معصومه کلانتری ۱۲۰
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰
ساعت ۱۶:۰۰ دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۳۰۴ اندازه گيري هاي رواني و تربيتي - جبراني معصومه کلانتری ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ بارگذاری شده است.