کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۶۱ مديريت آب در مزرعه مجتبی طاوسی ۱۲۰
ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۹۱
۱۲۰۳
اصول حسابرسي ( ۱ )
حسابرسي ( ۱ )
نرگس محجوب ۱۸۰
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۶۳ رابطه آب و خاک و گياه تکميلي مجتبی طاوسی ۱۲۰
۱۱۳۹ اصول وفلسفه آموزش پرورش احمد افشین ۱۲۰
۱۵۰۶ بررسي کتب رياضي دوره ابتدايي بهناز هدایت فر ۲۴۰
۱۱۵۵ کليات‌ روشها و فنون‌ تدريس‌ ۱ سیدجواد کباری قطبی ۱۲۰
۱۶۳۲۲۹۵۹۹۱۶۹۵ زبان انگلیسی عمومی عفت شیخ بهایی ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۶۶ طراحي شبکه هاي آبياري و زهکشي مجتبی طاوسی ۱۸۰
۱۱۵۶ کليات‌ روشها و فنون‌ تدريس‌ ۲ سیدجواد کباری قطبی ۱۲۰
ساعت ۱۳:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۹ مباحث اساسي در روان‌شناسي ۱ غلامرضا دلیر ۹۰
ساعت ۱۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۳۵ مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي ودرسي محمدعلی بیجاری ۱۲۰
۱۰۹۹ روانشناسي تحولي ۱ ناهید نصیرفام ۱۲۰
۱۱۲۱ روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه ۱ مجید شجاع ۱۲۰
۱۱۵۸ خوشنويسي‌ ( ۱ ) اکبر قاسمی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۶ طراحي خطوط انتقال انرژي وپروژه رسول کشفی ۱۲۰
۱۶۳۳۱۵۸۱۱۹۴۱۳ حقوق بازرگانی سیده بنت الهدی انصاری ۱۲۰
۱۰۰۶ پزشکي قانوني محمود والهی ۱۲۰
۱۱۰۶ احساس و ادراک حسین محمدی ۱۲۰
۹۰۳۰ روتنشناسی تربیتی علی رضا عظیمی ۱۲۰
۱۰۸۰
۱۰۸۱
روش تحقيق
ماشين الکتريکي ۳
محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۲۲ اصول و فنون قانونگذاري تکتم سادات دولتی ۶۰
۱۰۶۸ آبياري قطره اي مجتبی طاوسی ۱۲۰
۱۶۳۴۱۰۱۱۶۲۸۰۹ روش‌ها و فنون طراحي شهري ۱ عایرضا صابرمنش ۱۸۰
۱۰۹۴ کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی آرزو قوی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۳۲ حقوق ثبت تکتم سادات دولتی ۶۰
۱۰۵۳ تعليم و تربيت اسلامي ۲ محمدرضا رئیسون ۱۲۰
۱۰۵۷ اصول و روشهاي ارزشيابي در برنامه ريزي درسي یحیی محمدی ۱۲۰
۱۰۹۰ فيزيولوژي اعصاب و غدد عفت شیخ بهایی ۱۲۰
۱۱۰۵ روش تحقيق در روانشناسي مجید شجاع ۱۲۰
۱۱۳۵ تربیت بدنی امین میربلوکی ۱۲۰
۱۱۴۰ فعاليت‌هاي پرورشي - اجتماعي بی بی اقدس فرهی ۱۲۰
۱۱۵۱ زبان تخصصي ( متون تخصصي در آموزش و پرورش ابتدايي ) علی رضا عظیمی ۱۲۰
۱۱۵۳ مباني رياضيات دوره ابتدايي سیدمحمد داورپناه ۱۲۰
۱۱۷۱ ژنتيک و ايمنولوژي مژگان لالویی ۱۲۰
۱۲۴۴
۱۲۵۷
تحليل و سيستم هاي داده هاي حجيم
مباحث ويژه در شبکه هاي کامپيوتري ۱
حمیدرضا غفاری ۱۸۰
۱۱۲۲ روانشناسی تربیتی حسین محمدی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۷ برنامه نوسي کامپيوتر رسول کشفی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۹۶ عربي پيش دانشگاهي محمدعلی عربی ۱۲۰
۱۶۳۲۲۹۸۱۷۵۳۵۰ طراحي و مطالعه مسايل يادگيري وآموزش محمدحسن عربی ۱۲۰
۱۰۲۱ اجراي احکام مدني محمداسماعیل یعقوب زاده ۱۲۰
ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۱۲ حقوق مدني شفعه و وصيت ارث تکتم سادات دولتی ۱۲۰
۱۰۶۹ طراحي سازه هاي آبي تکميلي مجتبی طاوسی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۹۹ مبانی حسابداری مدیریت محمدحسین مرادی حسن آباد ۱۸۰
۱۰۲۸ حقوق بين المللي خصوصي ( ۱ ) مرضیه میابادی ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۵۶ برنامه ريزي درسي درآموزش وپرورش متوسطه ( راهنمايي ودبيرستاني ) یحیی محمدی ۱۲۰
۱۰۸۲ تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن ناهید نصیرفام ۱۲۰
۱۰۹۷ آمار استنباطي سیدمحمد داورپناه ۱۸۰
۱۱۳۱ ورزش ۱ (تربیت بدنی ۲) امین میربلوکی ۱۲۰
۱۱۵۴ اصول و مباني آموزش و پرورش ابتدايي علی رضا عظیمی ۱۲۰
۱۱۸۶ زيست شناسي پيش دانشگاهي مژگان لالویی ۱۲۰
۱۱۹۷ آمار کابردي ( ۱ ) حسین ابراهیمی ۱۲۰
۱۲۳۷ تحليل برنامه هاي درسي دوره ي ابتدايي محمدحسن عربی ۱۸۰
۱۴۶۲۱۰۴۶۲۴ اصلاح گياهان باغباني تکميلي رضا برادران ۱۲۰
۱۱۲۴ زبان پیش دانشگاهی محمدحسین راغبی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۸ آزمايشگاه ماشين۲ رسول کشفی ۱۲۰
۹۰۳۷ منطق۱ غلامحسین امانتی ۱۲۰
۱۱۷۸ کارگاه ایمنی ممدجو محمدعلی نامور ۱۲۰
۱۰۸۳ بررسي سيستم هاي قدرت ۲ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۵ آمارتوصيفي مسعود دهقان بردبار ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۳۱۶۹۷۹۲۱۶۰۶ زبان فنی مریم جدی ۶۰
۱۶۳۲۲۹۸۱۷۵۳۵۷ شنا ۱ امین میربلوکی ۱۲۰
۱۰۴۲ مکاتب فلسفی و آرای تربیتی یحیی محمدی ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۹ روانشناسی شخصیت ناهید نصیرفام ۱۲۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۵ روش‌ تدريس‌ تعليمات‌ ديني‌ محمداسماعیل خدیوی ۶۰
۱۰۷۶ دينامک سيستمهاي قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۲۲:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۷ الکترونيک قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۲۰
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۴۹ مباني و اصول برنامه ريزي پيش دبستان و دبستاني یحیی محمدی ۱۲۰
۱۰۷۴ بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت هادی افکار ۱۸۰
۱۱۶۱ تمرين معلمي ( ۱ ) علی رزم آرا ۲۴۰
۱۲۵۲ مباحث‌ جاري‌ درحسابداري‌ کریم نخعی ۱۲۰
۱۰۷۱
۱۶۳۲۲۹۸۱۷۵۳۶۳
مسايل آب ايران
مسايل خاص در آبهاي زيرزميني
مجتبی طاوسی ۱۲۰
۱۲۱۴
۱۲۲۸
کليات آسيب شناسي رواني
مداخلات ديني/ معنوي
فاطمه خاکشورشاندیز ۱۲۰
۱۲۱۸
۱۲۲۷
درمانهاي دارويي و فيزيکي در اختلال هاي رواني
روان درماني پويشي
امیر ضمیری اخلاقی ۱۲۰
۱۱۱۰ پرستاري کودک سالم آرزو قوی ۲۴۰
ساعت ۹:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۶۸۱۶۱۳۷۷ حقوق جزا مرضیه میابادی ۶۰
ساعت ۱۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۱۸ حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي مرضیه میابادی ۱۲۰
۱۰۴۵ تربيت بدني وبازيهاي دبستاني یحیی محمدی ۱۲۰
۱۱۴۱ روش تحقيق با تأکيد برعلوم تربيتي محمدعلی بیجاری ۱۸۰
۱۲۱۳ نوروسايکولوژي باليني (عصب روانشناسي) فاطمه خاکشورشاندیز ۱۲۰
۱۱۶۴ خوشنويسي ( ۲ ) اکبر قاسمی ۱۲۰
ساعت ۱۱:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۵ سمينار هادی افکار ۱۸۰
۱۱۲۳ اندیشه و وصایای حضرت امام خمیتی مجید غفاری ۶۰
ساعت ۱۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۱۱ حقوق بين المللي عمومي ۳ روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مرضیه میابادی ۱۲۰
۱۰۵۴ آماراستنباطي پيشرفته سیدمحمد داورپناه ۱۲۰
۱۱۶۹ تحقيق درپرستاري آرزو قوی ۱۲۰
۱۱۵۹ مباني كامپيوتر انسیه دانشفر ۱۲۰
۱۶۳۱۴۲۹۰۲۹۳۶۱ حقوق ماليه عمومي زینب شرفی ۱۲۰
۱۰۴۴ فعاليتهاي هنري و کاردستي کودکان دبستاني یحیی محمدی ۱۲۰
۹۰۱۰ روش تحقيق پيشرفته و كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي خانم سیدی ۱۲۰
ساعت ۱۳:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۳۱ درمانهاي رفتاري/ شناختي/ هيجاني راشین خانقایی ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۳۳ کاربرد رايانه در آموزش سیدمحمد داورپناه ۱۲۰
۱۰۷۶ دينامک سيستمهاي قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۲۰
۱۰۹۳ مباني جامعه شناسي علیرضا عابدین زاده ۱۲۰
۱۱۶۴ خوشنويسي ( ۲ ) اکبر قاسمی ۱۲۰
۱۱۷۶ پرستاري بهداشت مادر و نوزاد آرزو قوی ۱۲۰
۱۰۵۰ روانشناسي رشد و زبان آموزي یحیی محمدی ۱۲۰
۱۶۳۱۹۷۴۱۸۲۲۸۵ آسیب شناسی روانی ۱ فاطمه خاکشورشاندیز ۱۲۰
۱۲۵۴ حسابرسي پيبشرفته کریم نخعی ۱۲۰
۹۰۳۸ اصول عقاید(۱) مجید غفاری ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۳۲ کارورزي ( اينترني) درمانهاي رفتاري/ شناختي/ هيجاني راشین خانقایی ۶۰
۱۶۳۴۱۰۱۱۶۲۸۱۱ طراحي شبکه حمل و نقل درون شهري عایرضا صابرمنش ۳۰۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۰۰ روانشناسي اجتماعي علیرضا عابدین زاده ۱۲۰
۱۱۰۸ انگيزش و هيجان حمیده خادمی ۱۲۰
۱۱۱۶ متون روانشناسي به انگليسي ( ۲ ) بهناز زال ۱۲۰
۱۱۷۲ زبان‌تخصصي‌ آرزو قوی ۱۲۰
۱۰۴۷ روشها و فنون تدريس تعليمات ديني دوره ابتدايي یحیی محمدی ۱۲۰
۱۰۶۸۱۲۳۵۹۲ حقوق بين المللي عمومي ۱ مرضیه میابادی ۱۲۰
۱۰۸۳ بررسي سيستم هاي قدرت ۲ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۳۳۱۵۸۱۱۹۴۲۰ فارسی پیش دانشگاهی محمدعلی عربی ۹۰
ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۷ الکترونيک قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۸۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۰۵ حقوق بين المللي عمومي ۲ مرضیه میابادی ۱۲۰
۱۰۴۱ روش تحقيق در علوم تربيتي محمدعلی بیجاری ۱۲۰
۱۰۵۸ نظريه هاي برنامه ريزي درسي یحیی محمدی ۱۲۰
۱۱۱۰ پرستاري کودک سالم آرزو قوی ۱۲۰
۱۱۱۱ کاربرد کامپيوتر در روانشناسي محمود هوشنگ نژاد ۱۲۰
۱۱۲۰ روان شناسي و مشاوره خانواده بهناز زال ۱۲۰
۱۱۴۲ سازمان مديريت در آموزش و پرورش بی بی اقدس فرهی ۱۲۰
۱۶۳۱۶۹۷۹۲۱۶۰۹
۱۶۳۱۶۹۷۹۲۱۶۰۸
کارگاه مبانی الکترونیک
مبانی الکترونیک
امین محمدشاهی ۱۲۰
۱۰۸۰ روش تحقيق محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۵ روش‌ تدريس‌ تعليمات‌ ديني‌ محمداسماعیل خدیوی ۶۰
۱۰۸۱ ماشين الکتريکي ۳ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۲۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۳ بررسي سيستم هاي قدرت ۲ محمود صدوقی ۱۲۰
جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۸ تيوري جامع ماشين هاي الکتريکي محمود صدوقی ۱۲۰
۱۲۱۶ نظريه هاي معاصر شخصيت و روان درماني بهناز زال ۱۲۰
۱۲۲۹ کارورزي (اينترني) مداخلات ديني/ معنوي فاطمه خاکشورشاندیز ۶۰
ساعت ۹:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۳۰ گزارش موارد باليني (اينترني) ۱ فاطمه خاکشورشاندیز ۶۰
ساعت ۱۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۱۵ کارورزي (اينترني)کليات آسيب شناسي رواني فاطمه خاکشورشاندیز ۱۲۰
۱۲۲۵ خانواده درماني بهناز زال ۱۲۰
۱۵۰۷ بررسي کتب فارسي دوره ابتدايي محمدعلی بیجاری ۲۴۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۹۱ کاردستی اکبر قاسمی ۱۸۰
۱۶۳۲۹۰۸۱۰۸۹۸۵
۱۶۳۲۰۳۷۰۳۶۶۰۱
روش‌ تدريس‌ تعليمات‌ ديني‌
روش‌ تدريس‌ و بررسي‌ کتب‌ ديني‌ دوره ابتدايي
محمداسماعیل خدیوی ۱۲۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۴
رياضيات‌ پيش دانشگاهي‌
رياضيات‌ پيش دانشگاهي‌
رياضي پيش دانشگاهي
سیدمحمد داورپناه ۱۲۰
۱۰۸۱ ماشين الکتريکي ۳ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۱۱:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۰ روش تحقيق محمود صدوقی ۱۸۰
ساعت ۱۲:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۲۶ کارورزي (اينترني) خانواده درماني بهناز زال ۶۰
ساعت ۱۳:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۳۲۲۹۰۶۲۹۷۷۸ مقدمات‌ روش‌ هاي‌ مط‌العه‌وپژوهش‌ اکبر قاسمی ۶۰
ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۱ ماشين الکتريکي ۳ محمود صدوقی ۱۸۰
۱۶۳۱۹۷۴۱۸۲۲۸۶ روشهاي آماري پيشرفته در روان شناسي باليني جلیل جراحی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۸ تيوري جامع ماشين هاي الکتريکي محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۱۷:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۳ بررسي سيستم هاي قدرت ۲ محمود صدوقی ۱۸۰
ساعت ۱۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۲۴۸ سمينار حمیدرضا غفاری ۱۲۰
۱۰۲۰ اصول فقه ۱ معصومه محمدیان ۱۲۰
۱۰۹۰ فيزيولوژي اعصاب و غدد عفت شیخ بهایی ۱۲۰
۱۰۷۶ دينامک سيستمهاي قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۷۷ الکترونيک قدرت ۱ محمود صدوقی ۱۲۰
ساعت ۲۲:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۸۰ روش تحقيق محمود صدوقی ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ بارگذاری شده است.